“Ik wist niet dat een weddingplanner zo fijn zou zijn. En Thalytha zo goed in haar vak." - Maike
“EEN WAANZINNIG GOEDE WEDDINGPLANNER MET EEN AUTHENTIEKE STYLE” - La bella blanca

open for bookings 24/25

Artikel 1 – Definities 

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden

 • BWPN

Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland

 • Wedding Compassion of Opdrachtnemer

De eenmanszaak Wedding Compassion, gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 90375122

 • Aanvrager

De persoon/de personen die Wedding Compassion verzoeken een aanbieding of offerte uit te brengen voor een door Wedding Compassion te organiseren bruiloft of event.

 • Opdrachtgever 

De persoon/de personen die door middel van ondertekening van de offerte/aanbieding de opdracht heeft/hebben verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of event door Wedding Compassion

 • Partijen

Wedding Compassion en Opdrachtgever tezamen

 • Leverancier 

De persoon/de personen die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert ten behoeve van een door Wedding Compassion te organiseren bruiloft of event. 

 • Overeenkomst 

De overeenkomst tot dienstverlening, welke totstandkomt door ondertekening van de offerte door opdrachtgever. 

1.2 Definities kunnen zonder verlies van inhoudelijke betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt

Artikel 2 – Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wedding Compassion en alle door Wedding Compassion uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met Aanvrager, Opdrachtgever en/of Leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften en events gesloten overeenkomsten, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wedding Compassion en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen. 
 3. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het aangaan van een Overeenkomst met Wedding Compassion. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wedding Compassion, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 5. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Wedding Compassion en Opdrachtgever. 
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of Leverancier van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Wedding Compassion. 

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een definitief aanbod van Wedding Compassion aanvaardt door ondertekening van de definitieve offerte. 
 2. De eerste uitgebrachte concept-offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en kennelijke verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 3. Indien Wedding Compassion de opdracht heeft gekregen van Opdrachtgever om te starten met de uitvoering van de werkzaamheden zonder dat een Overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is Opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij Aanvrager e.d. bedoeld. 
 4. De prijzen in de door Wedding Compassion uitgebrachte offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Wedding Compassion daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Wedding Compassion en Opdrachtgever. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wedding Compassion niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 8. Wedding Compassion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zoals maar niet beperkt tot uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door Leveranciers van Wedding Compassion, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. Wedding Compassion is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Wedding Compassion is wel gehouden de gevolgen te beperken door in overleg met Opdrachtgever de nodige maatregelen te nemen. 
 9. De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen van Wedding Compassion. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de Opdrachtgever. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Wedding Compassion zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wedding Compassion het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor alle informatie, waarvan Wedding Compassion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wedding Compassion worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Wedding Compassion zijn verstrekt, heeft Wedding Compassion het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Wedding Compassion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of vanwege door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige informatie. 
 5. Indien door Wedding Compassion of door Wedding Compassion ingeschakelde derden in het kader van een Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient Opdrachtgever een vaste contactpersoon c.q. ceremoniemeester aan Wedding Compassion toe te wijzen en dient Opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door Wedding Compassion in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals maar niet beperkt tot voldoende eten en drinken en ruimte om dit te nuttigen. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Wedding Compassion dan wel door Wedding Compassion ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 
 7. Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Wedding Compassion als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door mevrouw T.N. van Eijkel zelf of een persoon die daartoe schriftelijk gemachtigd is door T.N. van Eijkel. Wedding Compassion behoudt het recht voor om opdrachten te weigeren, of diensten te weigeren waarvoor T.N. van Eijkel deze bevestiging niet heeft gegeven. 
 8. Opdrachtgever vrijwaart Wedding Compassion of derden welke in opdracht van Wedding Compassion werken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

Artikel 5 – Wijzigen van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wedding Compassion zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wedding Compassion de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 4. Wedding Compassion behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen of belastingen, die plaatsvinden tussen totstandkoming Overeenkomst en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Wedding Compassion is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wedding Compassion aan Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 6 – Leveringstermijnen 

 • Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden deze alsnog in rekening gebracht volgens de Overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Wedding Compassion. 
 • Het verzoek door de Opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Wedding Compassion. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Opdrachtgever. 
 • Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een L de termijn wordt overschreden, dan is in geen geval de Wedding Compassion aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook. 

Artikel 7 – Betaling 

 1. Opdrachtgever zal nadat de totstandkoming van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden binnen 14 kalenderdagen 50% van het overeengekomen totaalbedrag van de Overeenkomst aan Wedding Compassion betalen als aanbetaling. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan aan Wedding Compassion. 
 2. Opdrachtgever ontvangt van Wedding Compassion binnen 14 kalenderdagen na het event/de bruiloft van Opdrachtgever een tweede factuur voor het resterende 50% van het totaalbedrag van de Overeenkomst. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan aan Wedding Compassion. 
 3. Binnen 30 dagen na het event/de bruiloft van Opdrachtgever ontvangt Opdrachtgever, indien van toepassing, een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ten opzichte van de Overeenkomst. 
 4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Wedding Compassion is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Wedding Compassion is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten en Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Wedding Compassion op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Wedding Compassion heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wedding Compassion kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Wedding Compassion kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 8. Is Opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten. 
 9. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 
 10. Wedding Compassion behoudt zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn. 
 11. Wedding Compassion is gerechtigd prijsstijgingen van Leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen. 
 12. Wedding Compassion is gerechtigd het overeengekomen bedrag op de offerte te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Wedding Compassion, dat in redelijkheid niet van Wedding Compassion mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Wedding Compassion zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wedding Compassion zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 
 13. Indien Wedding Compassion hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking. 

Artikel 8 – Onderzoek, klachten en reclames 

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Wedding Compassion te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Wedding Compassion ingediende facturen, tijdig te voldoen.
 2. Wedding Compassion dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. 
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Wedding Compassion de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wedding Compassion slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid. 

Artikel 9 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst. 

 1. Wedding Compassion heeft te allen tijde het recht een Overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Wedding Compassion heeft tevens het recht een Overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 
 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Wedding Compassion gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Wedding Compassion recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Wedding Compassion zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
 4. Wedding Compassion is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Wedding Compassion ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft. 
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wedding Compassion op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wedding Compassion de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 6. Wedding Compassion behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 7. Wedding Compassion adviseert Opdrachtgever te allen tijde een bruiloftsverzekering af te sluiten. 
 8. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Wedding Compassion gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen: 
 • 50% van de totale som van de Overeenkomst bij opzegging tot 4 weken voor het event/de bruiloft;
 • 70% van de som van de Overeenkomst bij opzegging 1 tot 4 weken voor het event/de bruiloft; 
 • 90% van de som van de Overeenkomst bij opzegging in de laatste week voor het event /de bruiloft
 • 100% van de Som van de Overeenkomst bij opzeggen op de dag van het event/de bruiloft. 

De annuleringskosten zullen minimaal gelijk zijn aan de werkelijke annuleringskosten welke Wedding Compassion aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht. 

 1. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wedding Compassion, zal Wedding Compassion in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
 2. Wedding Compassion is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 •  Na het sluiten van de Overeenkomst Wedding Compassion ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is Wedding Compassion bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Wedding Compassion behoudt zich steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

 1. Indien Wedding Compassion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
 2. Indien Wedding Compassion aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wedding Compassion in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wedding Compassion aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Wedding Compassion toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 
 4. Wedding Compassion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wedding Compassion. 
 6. Wedding Compassion is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder Leveranciers en toeleveranciers, e.a. 

Artikel 11 – Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Wedding Compassion voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 
 2. Indien Ppdrachtgever aan Wedding Compassion informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 12 – Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wedding Compassion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wedding Compassion niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. Wedding Compassion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wedding Compassion zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voor zoveel Wedding Compassion ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wedding Compassion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Social Media 

 1. Indien Opdrachtgever op social media (in welke vorm dan ook) melding maakt van een door Wedding Compassion te organiseren en/of uit te voeren c.q. georganiseerde en/of uitgevoerde bruiloft of event, zal Opdrachtgever hierin Wedding Compassion tenminste één maal op positieve en op herleidbare wijze vermelden. 

Artikel 14 – Geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wedding Compassion gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wedding Compassion zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wedding Compassion niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 15 – Geschillen 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 2. Geschillen tussen Wedding Compassion en Opdrachtgever naar aanleiding van de Overeenkomst zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.

Artikel 16 – Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen Wedding Compassion en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 90375122
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.